شبکۀ مهندسان صنایع

با حضور 37 مهندس صنایع از سرتاسر ایران