شبکۀ مهندسان صنایع

با حضور 32 مهندس صنایع از سرتاسر ایران