شبکۀ مهندسان صنایع

با حضور 36 مهندس صنایع از سرتاسر ایران