شبکۀ مهندسان صنایع

با حضور 33 مهندس صنایع از سرتاسر ایران