1 کاربران
نگهداری و تعمیرات
منتشر شده
فرانک شاهرخی
0دنبال کننده‌ها
0دنبال شوندگان
0دوستان
کارشناسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی
محل سکونت: تهران